As of: 22.06.2024

12 V

Europe

new
3956 mi 26160 Bad Zwischenahn   Germany
Gel G12V5PzV275 | 13212

GNB  12V 5 EPzV 275 Restleistung 90%

3956 mi 26160 Bad Zwischenahn   Germany
Nominal Voltage:  12 V
Battery capacity:  275 Ah
Reconditoned date:  05.06.2024
Condition:  used
Gel G12V5PzV275 | 13212

GNB 12V 5 EPzV 275 Restleistung 90%

Price 338 GBP
Batterie Siems GmbH&Co.KG
26160 Bad Zwischenahn
Germany
3956 mi
3956 mi 26160 Bad Zwischenahn   Germany
Battery others CTC69-12 | 12119

Batterie Siems  CTC 69 - 12

3956 mi 26160 Bad Zwischenahn   Germany
Nominal Voltage:  12 V
Battery capacity:  69 Ah
Condition:  new
Battery others CTC69-12 | 12119

Batterie Siems CTC 69 - 12

Price 261 GBP
Batterie Siems GmbH&Co.KG
26160 Bad Zwischenahn
Germany
3956 mi
3956 mi 26160 Bad Zwischenahn   Germany
Lead Acid 12MFB90T | 9302

Midac  12MFB115

3956 mi 26160 Bad Zwischenahn   Germany
Nominal Voltage:  12 V
Battery capacity:  115 Ah
Condition:  new
Lead Acid 12MFB90T | 9302

Midac 12MFB115

Price on request
Batterie Siems GmbH&Co.KG
26160 Bad Zwischenahn
Germany
3956 mi
3956 mi 26160 Bad Zwischenahn   Germany
Lead Acid 12MFB115 | 9259

Midac  12MFB115

3956 mi 26160 Bad Zwischenahn   Germany
Nominal Voltage:  12 V
Battery capacity:  115 Ah
Condition:  new
Lead Acid 12MFB115 | 9259

Midac 12MFB115

Price on request
Batterie Siems GmbH&Co.KG
26160 Bad Zwischenahn
Germany
3956 mi
3956 mi 26160 Bad Zwischenahn   Germany
Lead Acid 12MFB75 | 9260

Midac 

3956 mi 26160 Bad Zwischenahn   Germany
Nominal Voltage:  12 V
Battery capacity:  75 Ah
Condition:  new
Lead Acid 12MFB75 | 9260

Midac

Price on request
Batterie Siems GmbH&Co.KG
26160 Bad Zwischenahn
Germany
3956 mi
3956 mi 26160 Bad Zwischenahn   Germany
Gel GF12076V | 8755

GNB  GF 12 76 V

3956 mi 26160 Bad Zwischenahn   Germany
Nominal Voltage:  12 V
Battery capacity:  76 Ah
Condition:  new
Gel GF12076V | 8755

GNB GF 12 76 V

Price on request
Batterie Siems GmbH&Co.KG
26160 Bad Zwischenahn
Germany
3956 mi
3956 mi 26160 Bad Zwischenahn   Germany
Gel GF12063YO4 | 8745

2024 GNB  GF 12 064 V04

3956 mi 26160 Bad Zwischenahn   Germany
Nominal Voltage:  12 V
Battery capacity:  63 Ah
Condition:  new
Gel GF12063YO4 | 8745

2024 GNB GF 12 064 V04

Price 149 GBP
Batterie Siems GmbH&Co.KG
26160 Bad Zwischenahn
Germany
3956 mi
3956 mi 26160 Bad Zwischenahn   Germany
Gel GF12105V | 8742

GNB  GF 12 105 V

3956 mi 26160 Bad Zwischenahn   Germany
Nominal Voltage:  12 V
Battery capacity:  105 Ah
Condition:  new
Gel GF12105V | 8742

GNB GF 12 105 V

Price on request
Batterie Siems GmbH&Co.KG
26160 Bad Zwischenahn
Germany
3956 mi
3956 mi 26160 Bad Zwischenahn   Germany
Starter 570-16 | 7081

Hagen 

3956 mi 26160 Bad Zwischenahn   Germany
Nominal Voltage:  12 V
Battery capacity:  70 Ah
Condition:  new
Starter 570-16 | 7081

Hagen

Price on request
Batterie Siems GmbH&Co.KG
26160 Bad Zwischenahn
Germany
3956 mi