As of: 28.10.2021

Deta

Europa

Three-phase Deta Tebetron-E 24 V/190 A  2

Three-phase

1993 Deta Tebetron-E 24 V/190 A

2.875 NOK
0 V

Nominal Voltage

0 A

Ladestrom

AC Voltage

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Tyskland